ISSO-award 2015

LCCvision winnaar award 2015 "Kwaliteit is meer dan een keurmerk"

Van alle bedrijven werkzaam in de installatiebranche is LCCvision samen met bbn adviseurs door het publiek als winaar gekozen van de ISSO-award 2015. De award wordt uitgereikt aan de organisatie die zich het meest onderscheidt en actief betrokken is in het verbeteren van de kwaliteit van projecten.

De jury en het publiek zijn erg enthousiast over onze werkwijze en ondersteunen de visie om te kijken naar LCC (Life Cycle Costing/levensduurkosten) als integraal onderdeel van het ontwerpproces in plaats van alleen te kijken naar de investeringskosten. Belangrijk van deze integrale aanpak is dat er in een vroeg stadium van een ontwerp een duidelijke afweging kan worden gemaakt of een installatietechnische en/of bouwkundige oplossing het meest optimaal is. Daarbij is aangetoond dat met de LCC-applicatie van LCCvision de onderbouwing kan worden geleverd om de opdrachtgever en de bouwpartners te overtuigen om op levensduurkosten een beslissing te nemen.

Het zoeken naar samenwerking en integraliteit in het gebouwontwerp is in de gehele bouwkolom met de huidige fragmentatie en specialisatie veel bepalender voor de kwaliteit en prestatie van het gebouw, dan welk kwaliteitslabel of energielabel dan ook. LCCvision helpt u hierbij!

Meer informatie over de award is te vinden via deze link.

 

Snel en accuraat inzicht in de levensduurkosten

 

Met LCCvision kunnen eenvoudig gedetailleerde LCC-berekeningen voor alle installaties in uw gebouw worden gemaakt. In een fractie van de tijd zijn het installatie-ontwerp en de calculatiegegevens inzichtelijk.


Eindelijk bent u in staat financieel en onderbouwd voor de meest duurzame integrale gebouw/installatie-combinatie te kiezen. Zelfs zonder specialistische installatietechnische kennis kunnen zeer accurate en gedetailleerde kostenramingen voor de gebouwinstallaties worden gemaakt, voor zowel de investering als de exploitatie. Door de geavanceerde rekenkern worden alle parameters met elkaar gelinkt waardoor berekeningen en afwegingen ook zeer snel kunnen worden gemaakt. Een ontwerpproces wat doorgaans maanden in beslag neemt kan nu veel sneller en accurater in een fractie van die tijd worden gerealiseerd. lees meer...

 

 

Duurzaam calculeren met LCCvision

Met het rekenmodel ontstaat de mogelijkheid vanaf de start van een project integraal te ontwerpen waarbij kan worden gestuurd op het minimaliseren van de levensduurkosten. Hiermee beschikt u over een volwaardig ontwerp-instrument waarmee op ieder gewenst abstractieniveau de levensduurkosten van een gebouw kunnen worden bepaald. Integraal ontwerpen behoort nu echt tot de mogelijkheden zodat snel en nauwkeurig ontwerpafwegingen kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld DB, DBM, of DBFMO (PPS) projecten.

 

 

Eenvoudig in gebruik

Met het LCC-rekenmodel beschikt u over een zeer nauwkeurig rekeninstrument ter bepaling van de installatiedimensies/-capaciteiten die als zeer goede basis kunnen dienen voor het verdere detailontwerp. Door de modelopbouw behoeft er in principe niets ingevoerd te worden om een rekenresultaat te genereren. Met alles wat je weet (en begrijpt) kun je defaultwaardes aanpassen en het rekenresultaat nauwkeuriger maken.

 

 

Realistische kengetallen

Aangezien op voorhand de complete installatie wordt gedimensioneerd op basis van uitgangspunten (vanuit het PvE), ontstaat al zeer vroeg in het ontwerpproces een nauwkeurig beeld van de benodigde capaciteiten en aansluitvermogens. Hiervoor zijn genormaliseerde rekenregels (NEN/ISSO) geïmplementeerd die in de praktijk ook in het ontwerpproces worden toegepast. Aangezien de bouwkundige randvoorwaarden in de rekensystematiek worden meegenomen ontstaat een veel realistischer beeld van de installatiekosten dan op basis van kostenkengetallen mogelijk is.

 

 

Transparant vergelijken

Door middel van de financiële rekensystematiek worden alle kosten over de gehele levensduur netto contant gemaakt. Hiermee is een ontwerpvariant dus uit te drukken als één waarde en 1 op 1 te vergelijken met ander varianten. Zo kan men goed appels met appels vergelijken. Alle financiële uitgangspunten kunnen hierbij naar wens worden aangepast.

 

 

 

LCCvision biedt zeer veel functionaliteit

Dimensioneren

Alle benodigde capaciteiten en aantallen van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties worden conform de geldende ontwerprichtlijnen (NEN/ISSO) berekend. Hierbij wordt een directe relatie gelegd tussen de bouwkundige uitgangspunten zoals gebouwafmeting/vorm/oriëntatie, glaspercentage, isolatiewaarde en de effecten hiervan op de installaties. Ook de keuze van het installatieconcept heeft direct invloed op benodigde capaciteiten. Met andere specialistische programmatuur blijkt dit nauwelijks te modelleren. Ook vragen die modellen de nodige vaktechnische kennis en zijn zeer arbeidsintensief. In de praktijk ontstaan hierdoor vroegtijdig al de faalkosten wat hiermee eenvoudig kan worden voorkomen.

Installatiekosten

Aan de hand van de benodigde capaciteiten en een zeer uitgebreide installatiekostendatabase worden alle installatie-elementen automatisch geselecteerd. Hiermee wordt voor zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties conform de de NL-Sfb structuur complete installatiekostenramingen opgebouwd. Deze kunnen eenvoudig in Excel worden overgenomen waarna deze aan andere stukken kan worden toegevoegd.

Onderhoudskosten

Aan de hand van de installatiekostenraming en een zeer uitgebreide onderhoudskostendatabase wordt een zeer nauwkeurige onderhoudskostenraming opgebouwd. Deze kunnen eenvoudig in Excel worden overgenomen waarna deze aan andere stukken kan worden toegevoegd. Naast deze jaarlijkse onderhoudskosten worden ook de vervangingskosten meegenomen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat bij de componenten en deelcomponenten ook de technische levensduur is opgenomen. In de cashflow-berekening worden al deze vervangingen over de gekozen exploitatieperiode grafisch in beeld gebracht, zo heeft .

Energiekosten

De energiekosten worden op uurbasis over een geheel referentiejaar berekend. Aan de hand van de gekozen bedrijfs- en gebruikstijden en alle rendementen van de geselecteerde componenten wordt een jaarlijks energiebehoefte berekend. Door de nauwkeurig bepaalde aansluitvermogens en energiebehoefte wordt op basis van de rekenregels van nutsbedrijven zeer nauwkeurig de energietarieven bepaald, of dit nu gas, elektra, warmte of koude betreft. Hiermee worden uiteindelijk alle energiekosten van de gekozen gebouwcategorie berekend en gedetailleerd gepresenteerd.

Netto contante waarde

De gehele financiële rekensystematiek voor het bepalen van de netto contante waarde is eveneens toegevoegd. Hierdoor zijn alle bovengenoemde kosten met elkaar in verband te brengen en is het mogelijk diverse ontwerp-varianten eenvoudig en eerlijk op basis van 1 waarde te vergelijken.

 

LCCvision is zeer breed inzetbaar bij het ontwerpproces en bruikbaar voor alle bouwpartners

Inzetbaar voor

- Alle ontwerpfases (vanaf budgetbepaling tot budget)
- Ontwerpproces (capaciteiten, componenten en aantallen)
- Integraal ontwerpen (installaties afhankelijk van bouwkundige uitgangspunten)
- Ontwerp-optimalisatie
- Ontwerp-toetsingsinstrument
- Variantenstudies
- Duurzaamheidstudies
- Nieuwbouw en renovatie
- Diverse gebouwcategorieën (uitbreiding in de toekomst)
- Second opinion en toetsen offertes
- Kostenramingen (investering, onderhoud en energie)
- Volledige onderhoud MJOP (preventief, correctief, inspectief en vervangingen volgens NEN2767)
- Nauwkeuring bepaling van aansluitkosten en energietarieven
- Integrale contracten en aanbestedingen (DB, DBM, en PPS)
- LCC-berekeningen (BREEAM-NL Man12 berekening over 60 jaar)

Veel voordelen

- Snel en effectief (in 4 stappen een complete LCC)
- Voor iedereen bruikbaar (met en zonder installatiekennis)
- Betrouwbaar en controleerbaar (alle gegevens inzichtelijk)
- Sluit aan op standaard ontwerpproces
- Volledig (gebouw- en gebruikersinstallaties)
- Alle installaties (werktuigbouwkundig, sanitair, elektrotechniek, transport)
- Inzicht in marktwerking
- Realistisch energiegebruik (op uur basis over een geheel jaar berekend)
- Overal benaderbaar online via internet (desktop, laptop, tablet of smarphone)
- Geen software te installeren
- Altijd up to date online-kosteninformatie en energietarieven beschikbaar
- Veilige inlog-omgeving
- Eenvoudig gegevensuitwisseling mogelijk (BIM, Stabu BWBRD, EPC, Greencalc, GPR etc.)

Voor alle bouwpartners

- Opdrachtgever
- Projectontwikkelaar
- Bouw/projectmanager
- Architect
- Bouwkostendeskundige
- Bouwfysici
- Adviseur
- Installatiekostendeskundige
- Installateur
- Leverancier

Wilt u een (proef)abonnement op de app? Neem dan contact met ons op.